Investeer in Vaccinproduktie !

. en help de patiënten in alle landen.

De bevordering van investeringen in produktiefaciliteiten van vaccins en geneesmiddelen kan één van de slimste pistes zijn in het relanceplan. Het zijn echte groeibevorderende investeringen, die passen in onze kenniseconomie. Het is ook de meest doeltreffende  manier om de vaccins zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de globale wereldbevolking. Het zou ook ons gezondheidsbeleid aanzienlijk versterken indien we lokale produktie van geneesmiddelen en vaccins zouden bevorderen.

            België is een echt farmaland. Onze medische academici spelen mee in de wereldtop in vele disciplines, niet in het minst de virologen en infectiologen. We zijn een land van reële investeringen door de biofarmaceutische industrie. Meer dan 35.000 jobs, een jaarlijkse investering van meer dan 3,8 miljard in private R&D van geneesmiddelen, top in klinische studies, en een jaarlijkse positieve bijdrage van meer dan 7 miljard aan de handelsbalans getuigen van het belang van de farma voor onze kenniseconomie.

OCTROOITWIJFEL IS HET VERKEERDE DEBAT

            Octrooien zijn de kurk van farmaceutische innovatie. In landen zonder degelijke octrooibescherming, werden en worden geen valabele geneesmiddelen ontwikkeld.

De reden is de gigantische omvang van de investeringen in R&D, en de risicograad. Ook de universiteiten, die het basiswetenschappelijk onderzoek doen, nemen patenten op hun uitvindingen, decretaal worden ze er zelfs toe verplicht. Wanneer farmaceutische bedrijven op basis van die kennis vaccins of geneesmiddelen doorontwikkelen, klinische studies opzetten en hun produkten op de markt brengen, worden de uitvinders, ook de academici en universiteiten, daarvoor correct vergoed. 

De tegenstelling die wordt gesuggereerd door onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen en de winsten die worden gemaakt door private bedrijven, is een valse tegenstelling. Het gaat om een noodzakelijke synergie. Octrooitwijfel voeden is het verkeerd debat.

Voor de ontwikkeling van potentiële molecules of technologieën tot nieuwe geneesmiddelen zijn dure klinische studies nodig, en gesofisticeerde kapitaalsintensieve investeringen. Zelfs in de klinische studies van de zgn. derde fase, leidt nog 40% tot weigering van een marktvergunning. De farmaceutische bedrijven doen die investeringen, en worden ervoor vergoed via de verkooppprijs van de geneesmiddelen die uiteindelijk de patiënt bereiken.

SOMS FALEN GEDRAGINGEN VAN FARMABEDRIJVEN

Sommige gedragingen van sommige farmaceutische bedrijven roepen terecht kritiek op. Ja, sommigen vergaten de ethiek toen ze in de USA illegaal de verkoop van hun produkten op basis van opoïden stimuleerden. Ja, soms zijn verwachtingen over de mogelijke prijs van hun nieuw geneesmiddel overdreven. Ja, soms werd misbruik gemaakt van een octrooi ten nadele van de gezondheidszorg. Men moet die gedragingen bestrijden, maar niet de basis van een industrie die we heel hard nodig hebben. Ook hier.

Het is een krachttoer dat we binnen het jaar na de uitbraak van de coronapandemie beschikten over vaccins. Dat octrooibescherming bestaat, zowel voor de publieke researchers, zoals die van Oxford University Hospitals, als voor de private, zoals deze van BioNtech, Astra Zeneca of Janssen, heeft daar een cruciale rol in gespeeld.

RELANCE: VACCIN- EN FARMAPRODUKTIE

Faciliteer in België nieuwe investeringen in productiefaciliteiten voor vaccins en voor geneesmiddelen. De moeilijkste zaken die daarvoor nodig zijn hebben we in huis: kennis, een rijke bio-medische en farmaceutische traditie, veel kenniswerkers met grote ervaring, en één van de beste biotopen voor academisch onderzoek: een echt dynamisch ecosysteem van gevestigde biofarmabedrijven en start-ups.

Daarmee zouden we op termijn ook de onbeschikbaarheid van veel geneesmiddelen in de apotheken kunnen voorkomen, en de landen in ontwikkeling kunnen bevoorraden met de vaccins en geneesmiddelen die ze nodig hebben.